Volleybal voor iedereen op zijn of haar niveau waarbij gezelligheid en plezier voorop staan!

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Zwaluwen gevestigd De Maten 8 in Gramsbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060836, hierna te noemen: 'de Vereniging'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. De Vereniging vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom heeft zij in dit statement voor u uiteengezet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust aan het secretariaat.

In onderstaande overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de Vereniging welke persoonsgegevens van u verzamelt, hoelang zij deze bewaart en wie deze persoons­gegevens eventueel van de Vereniging ontvangen.

Aanmelden als lid

Bij het aanmelden als lid worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • Voornaam + voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Email-adres
 • Bankrekeningnummer

Bovenstaande gegevens heeft de Vereniging nodig voor het aanmelden als lid bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) en voor contributie-inning. E-mail zal worden gebruikt voor contactdoeleinden.

Afmelden als lid

Bij het afmelden worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • Voornaam + voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Relatiecode Nevobo (indien bekend)

Bovenstaande gegevens worden gevraagd om te verifiëren of de juiste persoon wordt afgemeld.  De persoonsgegevens blijven bewaard gedurende de looptijd van lidmaatschap tot twee jaar daarna. Bovenstaande gegevens mogen in een bericht worden verstuurd naar de penningmeester.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Voor het aan- of afmelden van de nieuwsbrief worden onderstaande persoonsgegevens gevraagd:

 • Naam
 • E-mailadres

Bij afmelden van de nieuwsbrief wordt de e-mailadres gelijk uit de verzendlijst gehaald.

Wijzigen E-mailadres nieuwsbrief

Voor het wijzigen van E-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • Naam
 • Oud E-mailadres
 • Nieuw E-mailadres

Bij ontvangst van nieuw E-mailadres zal de oude E-mailadres uit de verzendlijst gehaald worden en het nieuwe E-mailadres worden toegevoegd aan de verzendlijst.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de vereniging dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke: Wilma Vedder
Contact: secretariaat
Telefoonnummer: 0523-235913

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt de Vereniging u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoons­gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.